The effects of and students’ attitudes towards collaborative writing

Share Button

ABSTRACT

The effects of and students’ attitudes towards collaborative writing

The purpose of this study is to investigate the effectivess of collaborative writing. Sixty-two 2nd year students at the Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University, Vietnam participated in the study of which 27 of them were in the control group and 35 in the experimental group. The results of the study indicate that collaborative writing is significantly more effective than individual writing and students gain positive attitudes towards it. Lecturers at the Faculty of Foreign languages at HCMC Open University can consider this teaching model.

Keywords: collaborative writing, individual writing, writing process, writing activities.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là tiến hành một cuộc thực nghiệm để khẳng định lại tính hiệu quả của phương pháp tổ chức cho sinh viên (SV) viết bài theo nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy bài viết theo nhóm hiệu quả hơn rất nhiều so với bài viết cá nhân và SV cũng có thái độ rất tích cực về phương pháp này, đồng thời có thể giúp các giảng viên (GV) dạy Viết tại Trường Đại học (ĐH) Mở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) giảm thiểu công việc chấm bài khi phải giảng dạy các lớp học đông SV.

Từ khóa: phương pháp viết bài theo nhóm, góp ý chỉnh sửa bài viết, viết theo cá nhân, viết theo tiến trình.

Link to download full paper Hieu Qua va thai do cua SV – phamho – DHSP

Link to downlad: Tạp chí Khoa học Đại hoc Sư Phạm Tp. HCM

Link online

Comments
Updated: October 23, 2017 — 8:43 am