The Effect of Using Total Physical Response (TPR) on EFL Young Learners’ Vocabulary and Speaking Fluency

Share Button

Ngo Thi Cam Anh, Tra Vinh University

Pham Vu Phi Ho, Van Hien University

ABSTRACT

This study aims at the investigation of the effects of using the TPR approach in teaching vocabulary to very young learners; and to explore the attitudes of young learners towards learning vocabulary using the TPR approach; when TPR is applied in EFL teaching and creating effective classroom activities. From the review of related literature, pedagogical implications would be made to help EFL teachers take TPR into account while teaching a foreign language and familiarize EFL teachers with implications of this language teaching method in the classroom.

Keywords: TPR approach, vocabulary, young learners, speaking fluency, English teaching, characteristics of young learners

TÓM TẮT

Sự ảnh hưởng của việc sử dụng phương pháp TPR về từ vựng và khả năng nói của trẻ em Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra sự ảnh hưởng của việc sử dụng phương pháp TPR trong việc dạy từ vựng cho trẻ em; và để khảo sát thái độ của người học đối với việc học từ vựng bằng cách sử dụng phương pháp TPR; khi phương pháp TPR được áp dụng trong giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ nước ngoài để tạo ra các hoạt động trong lớp học hiệu quả. Thông qua các nghiên cứu liên quan, các ý nghĩa sư phạm sẽ được thực hiện để giúp giáo viên dạy tiếng Anh như ngôn ngữ nước ngoài đưa phương pháp TPR vào trong giảng dạy ngoại ngữ và giúp họ làm quen ý nghĩa của phương pháp dạy ngôn ngữ này trong lớp học.

Từ khóa: phương pháp TPR, từ vựng, trẻ em, nói lưu loát, việc dạy tiếng Anh, đặc điểm của trẻ em

Cam Anh – Pham Ho

Comments
Updated: September 11, 2018 — 2:35 am