Ảnh hưởng của hoạt động viết bài theo nhóm trên kỹ năng viết của mỗi cá nhân

Share Button

The effects of collaborative writing on individual writing

Abstract

Collaborative writing is widely researched and its effectiveness is rather impressive by the researchers around the world. However, few studies conducted to test the effectiveness of collaborative writing on individual’s writing skills. The purpose of this study is to investigate if the collaborative writing activities affect individual’s writing skills. Sixty-two 2nd year students at the Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University, participated in the study of which 27 were in the controlled group and 35 in the experimental group. The training activities of the two groups were similar in the processes of writing including topic selection, brainstorming, making outlines, peer and teacher comments, except composing an argumentative essay. The controlled group composed an argumentative essay individually while the experimental group made in collaboratively. Pre-tests and post-tests were compared to see if there are any differences in writing skills between the two groups. The results of the study indicate that collaborative writing is effective on students’ writing skills of  oth writing quality and writing fluency. The study confirms the effectiveness of collaborative writing activities and sets lights for the lecturers at the Faculty of Foreign languages at HCMC Open University to utilize the teaching model of this study.

Keywords: collaborative writing, individual writing, writing process, writing quality, writing fluency…

 

Tóm tắt

Phương pháp tổ chức lớp học viết bài luận theo nhóm được một số lớn các nhà nghiên cứu trên thế giới thực hiện. Tuy nhiên, rất ít bài nghiên cứu tìm hiểu liệu phương pháp viết bài theo nhóm có ảnh hưởng trên kỹ năng viết bài của từng cá nhân hay không. Mục đích của bài nghiên cứu này để tìm hiểu về vấn đề nêu ra. 62 sinh viên năm hai, gồm 27 trong lớp đối chứng và 35 trong lớp thực nghiệm tham gia vào  ài nghiên cứu này. Hoạt động giảng dạy viết bài luận được thực hiện theo phương pháp viết bài theo tiến trình (Writing process) để hướng dẫn sinh viên trong hai lớp viết bài theo thể loại tranh luận (argumentative essays). Các hoạt động làm việc chung đều tương tự nhau ngoại trừ hoạt động viết bài luận: một lớp viết theo từng cá nhân, và một lớp viết theo nhóm. Kết quả phân tích từ các bài viết đầu khóa và cuối khóa cho thấy rằng phương pháp viết bài luận theo nhóm không những giúp sinh viên cải tiến về chất lượng bài viết, mà còn cả về kỹ năng viết lưu loát. Kết quả này đưa ra một minh chứng khoa học về phương pháp tổ chức hoạt động viết  ài theo nhóm và đồng thời đóng góp vào kiến thức chung trong nghiên cứu về hiệu quả của phương pháp này.

Từ khóa: viết bài theo nhóm, viết bài theo cá nhân, viết theo tiến trình, chất lượng bài viết, độ viết lưu loát…

Link to download full paper:

Phamho-Collaborative experiment

Comments
Updated: October 23, 2017 — 8:48 am