Posts: 221

admin

Latest Posts by the Author

 1. Đường về nước Trời 48 – Chúa Giê-su Phục sinh luôn ở với chúng ta
 2. The Impacts of Task-based Instruction on Students’Grammatical Performances in Speaking and Writing Skills: A quasi-experimental study (Scopus-Q2/ESCI/ISI)
 3. The Effects of Collaborative Writing on Students’ Writing Fluency: An Efficient Framework for Collaborative Writing (SSCI/ISI, Scopus-Q2)
 4. CALL in Asia During Covid-19 and Models of E-Learning
 5. A Study of Facebook-Based Peer Comments on L2 Writing
 6. Indications of Paired- vs. Grouped-Peer Feedback on Students’ Writing Activities
 7. Đường về nước Trời 47 – Lửa ở Hoả ngục và luyện có làm nóng được các thánh trên Trời không?
 8. The Practical Perceptions of Vietnamese Lecturers and Students Towards Written Peer Feedback
 9. Đường về nước Trời 46 – Nước Trời không phải là sự hơn thua mà là có Chúa
 10. Vietnamese High School Students’ Appraisal of Speaking Problems and Influential Factors
 11. Đường về nước Trời 45 – Đi tìm Chúa
 12. Five birthday gifts to NHG!
 13. Blogging for Collaborative Learning in the Writing Classroom: A Case Study (Scopus-Q4)
 14. Đường về nước Trời 44- Mua thửa ruộng có kho báu
 15. The incorporation of quality peer feedback into writing revision (Scopus-Q3)
 16. The Effects of the Process Approach on High School Students’ Writing Performances (ESCI)
 17. Đường về nước Trời 43 – Sống trong ân sủng để về Trời
 18. Using Schema-Building Activities in ESP Reading Classroom
 19. Đường về nước Trời 42 – Lời chúc đầu năm
 20. Đường về nước Trời 41 – Giá trị và ý nghĩa của đau khổ hằng ngày