Improving EFL Students’ Speaking Performance by Using Games in the Classroom

Share Button

Nguyen Thi My An, Tra Vinh University

Pham Vu Phi Ho, Van Hien University

ABSTRACT

This paper is a literature review on the issues of using games to improve the speaking performance of EFL (English as a Foreign Language) students in the classroom. Over the past several years, educators have been increasingly incorporating various games into their teaching curriculum in an effort to create a fun and engaging learning environment for students. The idea of using games to improve the speaking performance of EFL students is not new. The researchers would therefore attempt to provide some suggestions and implications for the improvement of speaking teaching by using games. The argument of this review might set lights for further experimental studies in this field.

Keywords: games, speaking, English, EFL, teaching speaking

TÓM TẮT

Sử dụng trò chơi để cải thiện hiệu quả nói tiếng Anh của sinh viên trong lớp học. Bài viết này là một bài đánh giá tài liệu về các vấn đề sử dụng trò chơi để cải thiện hiệu quả nói Tiếng Anh của sinh viên trong lớp học. Trong vài năm qua, các nhà giáo dục đã ngày càng kết hợp nhiều trò chơi khác nhau vào chương trình giảng dạy của họ để tạo ra một môi trường học tập thú vị và hấp dẫn cho sinh viên. Ý tưởng sử dụng trò chơi để cải thiện quả nói Tiếng Anh của sinh viên không phải là mới. Do đó, các nhà nghiên cứu sẽ cố gắng cung cấp một số gợi ý và ứng dụng cho việc cải thiện giảng dạy bằng cách sử dụng trò chơi. Tóm tắt của bài nghiên cứu này có thể hình thành cho nghiên cứu thực nghiệm hơn nữa trong lĩnh vực này.

Từ khóa: trò chơi, nói, tiếng Anh, tiếng Anh như một ngoại ngữ, dạy nói

My An – Pham Ho

Comments
Updated: September 11, 2018 — 2:41 am