Hiệu quả của việc góp ý chỉnh sửa bài viết cho Học viên Cao học Trường Đại hoc Mở Tp. HCM

Share Button

The effects of E-comments on graduate students’ writing at Ho Chi Minh City Open University

PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ

Tóm tắt

Mục đích chính của bài viết này nhằm giới thiệu một mô hình giảng dạy môn Viết học thuật cho học viên Cao học, giúp giảng viên giảng dạy lớp học đông vẫn có thể sử dụng hoạt động góp ý chỉnh sủa bài viết cho học viên (HV) thông qua việc trình bày các e-comments mẫu (góp ý mẫu). 86 HV Cao học trong hai lớp Viết học thuật tham gia trả lời bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả cho thấy rằng hầu hết HV đán giá cao hoạt động trình bày các e-comments mỗi đầu giờ của lớp học như những e-comment mẫu giúp họ nhìn lại và chỉnh sửa bài viết của mình. Đồng thời, hoạt động này cũng đóng vai trò như một trong những hoạt động chính trong phương pháp giảng dạy, giúp HV nâng cao kỹ năng góp ý chỉnh sửa bài viết cho các bạn trong nhóm của mình.

Từ khóa: góp ý chỉnh sửa bài viết điện tử (e-comments), mô hình, e-comment mẫu…

Abstract

The purpose of this research paper is to introduce to an instructional model for training AcademicWriting for Graduate students in order to help lecturers from big-size classes to apply instructor/peer ecomments as samples in classrooms. 86 graduate students from 2 classes participated in the study toprovide data for analysis. The results indicate that most of the graduate students highly evaluate the samples of e-comment activities illustrated by the lecturer at the beginning of each training session in order to help them look back their own writing for better revision. In addition, these activities play as one of the main roles to train graduate students to enhance their own peer comment skills to their group members’ writing.

Keywords: e-comments, peer comments, instructional model, sample of e-comments…

Link to download

Comments
Updated: December 19, 2018 — 1:25 pm