Những hạn chế trong phương pháp dạy và học môn Viết tại Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Mở tp. HCM

Share Button

TÓM TẮT
Phương pháp dạy và học môn Viết được các nhà nghiên cứu trên thế giới không ngừng nghiên cứu trong nhiều năm nay. Các khuynh hướng như Viết theo ‘sản phẩm’ hay viết theo ‘tiến trình’ luôn được các nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu được thực hiện tại khoa Ngoại ngữ Đại học Mở TP.HCM để tìm hiểu những hạn chế của một số hoạt động đang được các giảng viên thực hiện trong các lớp dạy và học môn Viết học thuật. Dữ liệu định lượng và định tính của bài nghiên cứu này cho thấy rằng mặc dù các giảng viên đã cho sinh viên thực tập viết nhiều trong các lớp học Viết, các đề tài Viết do giảng viên đưa ra chưa hoàn toàn phù hợp với quan tâm của sinh viên. Việc góp ý – chỉnh sửa bài viết của giảng viên còn chú trọng quá nhiều đến ‘bề mặt’ của bài viết. Giảng viên chưa tận dụng hết khả năng sẵn có của sinh viên để đào tạo và giúp họ tự góp ý – chỉnh sửa bài viết cho nhau để giảm thiếu tối đa công việc chấm bài của giảng viên. Và cuối cùng, hầu như rất ít giảng viên cho sinh viên viết bài luận dài (project) trong suốt khóa học mà hoạt động này đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới áp dụng vào lớp giảng dạy của họ. Với những phân tích cụ thể, bài nghiên cứu này gợi ra những điều cần làm để giúp sinh viên đại học có thể vượt qua những khó khăn trong việc học môn Viết.
Từ khóa: góp ý- chỉnh sửa bài viết, mô hình, hạn chế, học nhóm, phát triển ý tưởng.

ABSTRACT
Methods of teaching and learning Academic Writing has been a heated phenomenon in research around the world during the last decades in which approaches of writing products or writing process were in debates. However, few research studies have been conducted at the Faculty of Foreign Languages of HCMC OU to explore the drawbacks of teaching activities employed in the writing classrooms. Qualitative and quantitative analysis indicates that though the lecturers provided variety of writing practices to help students improve their writing skills, the writing topics delivered by the lecturers were not in students’ interests. Lecturer feedback focused much on the ‘surface’ of the writing. Also, the lecturers did not train students to know how to provide comments on each other’s essays, which might help the lecturers reduce the amount of work that they had to deal with big-size classes in the process of evaluating the students’ writings. Finally, almost no lecturer assigned students to do writing projects during the writing courses. The study points out some essential guidelines to help undergraduate students overcome their difficulties in learning Academic Writing.
Keywords: Feedback, model of teaching, drawbacks, learning in groups, developing ideas.

Link to the Journal to full download

Comments
Updated: February 7, 2018 — 9:13 am