The Effects of E-comments on Graduate Students’ Writing at HCMC Open University

Share Button

Abstract

The purpose of this research paper is to introduce to an instructional model for training Academic Writing for Graduate students, in order to help lecturers from big-size classes to apply instructor/peer e-comments as samples in classrooms. 86 graduate students from 2 classes participated in the study to provide data for analysis. The results indicate that most of the graduate students highly evaluate the samples of e-comment activities illustrated by the lecturer at the beginning of each training session in order to help them look back their own writing for better revision. In addition, these activities play as one of the main roles to train graduate students to enhance their own peer comment skills to their group members’ writing.

Keywords: e-comments, peer comments, instructional model, sample of e-comments

————————–

Tóm Tắt

Mục đích chính của bài viết này nhằm giới thiệu một mô hình giảng dạy môn Viết học thuật cho học viên Cao học, giúp giảng viên giảng dạy lớp học đông vẫn có thể sử dụng hoạt động góp ý chỉnh sủa bài viết cho học viên (HV) thông qua việc trình bày các e-comments mẫu (góp ý mẫu). 86 HV Cao học trong hai lớp Viết học thuật tham gia trả lời bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả cho thấy rằng hầu hết HV đánh giá cao hoạt động trình bày các e-comments mỗi đầu giờ của lớp học như những e-comment mẫu giúp họ nhìn lại và chỉnh sửa bài viết của mình. Đồng thời, hoạt động này cũng đóng vai trò như một trong những hoạt động chính trong phương pháp giảng dạy, giúp HV nâng cao kỹ năng góp ý chỉnh sửa bài viết cho các bạn trong nhóm của mình.

Keywords: Góp ý chỉnh sửa bài viết điện tử (e-comments), mô hình, e-comment mẫu

Link to download full paper:

Phamho-epeer comments survey

Comments
Updated: October 23, 2017 — 8:46 am