An evaluation on the course-book of Translation & Interpretation-1

Share Button

ABSTRACT
Course-book is seen as a vital source of providing teachers and students with content and  activities for the training process. However, it is important to evaluate a course-book to investigate whether it meets students’ needs and interests. This study attempted to explore students’ evaluation on the course-book “Translation and Intepretation-1” designed and developed to train second-year students in the field. Data were collected from 163 students of 6 classes who responded to the questionnaire. The study reveals that most of the students showed highly positive attitudes towards the course-book in terms of both content and teaching activities. This makes a good start for the Faculty of Foreign Languages to make an innovation for renewing the materials for the translation and interpretation training.

Keywords: course-book/textbook, Translation and Interpretation, content, teaching activities.

TÓM TẮT
Sách giáo trình là một nguồn tài liệu quan trọng, cung cấp cho giáo viên và sinh viên nội dung và hoạt động trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên, việc đánh giá giáo trình về mức độ đáp ứng nhu cầu và tạo hứng thú cho sinh viên của giáo trình là rất quan trọng. Bài nghiên cứu này xem xét sự đánh giá của sinh viên về giáo trình Luyện dịch 1, được thiết kế và phát triển cho sinh viên chuyên ngành năm hai. Dữ liệu được thu thập từ câu trả lời khảo sát của 163 sinh viên từ 6 lớp. Bài nghiên cứu cho thấy: hầu hết sinh viên đều có thái độ tích cực đối với nội dung và hoạt động giảng dạy của sách giáo trình Luyện dịch 1. Đây là một khởi đầu lạc quan để Khoa Ngoại ngữ cải thiện và làm mới tài liệu môn biên phiên dịch.

Từ khoá: sách giáo khoa/ giáo trình, biên dịch, phiên dịch, nội dung, hoạt động giảng dạy.

Pham Vu Phi Ho – An evaluation on the course-book of Translation and Interpretation 1

Comments
Updated: July 24, 2017 — 11:45 am