Curriculum Vitae

Share Button

Assoc. Prof. Pham Vu Phi Ho, Ph.D
Van Lang University
Email: ho.pvp@vlu.edu.vn; phamvuphiho@gmail.com;
Tel: (+84) 0909 850 699

Biodata:

Assoc. Prof. Pham Vu Phi Ho, Ph.D., Faculty of Foreign Languages, Van Lang University, Vietnam. He used to be a Vice-President of Ba Ria – Vung Tau University, and Vice-President of Van Hien University. Pham has been published 39 research articles in both local and International Journals (ISI/Scopus-indexed), and 7 books and course-books. He has international experience in teaching English at Suranaree University of Technology, Thailand; especially, he worked as a Professor for Gyeongju University, South Korea, in 2014. He is the Vice President for Administrative Affairs of the AsiaCALL and the managing editor of its Online Journal. He is also an editor for the Asian Journal of Applied Linguistics (Scopus-indexed), an editor for the International Journal of English Linguistics, and a peer reviewer for some international Journals indexed in ISI/Scopus such as Computer Assisted Language Learning, Open Sage, International Journal of Instruction. His main interests include Academic Writing, peer responses, translation, Teaching methodologies, and Technology-enhanced learning.

————————————————–

Curriculum Vitae

Conferred the title of Associate Professor by the State Council for Professor Title, Vietnam, on Nov. 5th, 2016

Publications:

Indexed in ISI/Scopus:

Pham, Vu Phi Ho (2019). The Effects of Lecturer’s Model e-comments on Graduate Students’ Peer e-comments and Writing Revision. Computer Assisted Language Learning, In press: 09 Jul 2019, Taylor & Francis production (SSCI/Scopus-Q1),  https://doi.org/10.1080/09588221.2019.1609521

Pham, Vu Phi Ho, & Nguyen, Ngoc Hoang Vy (2020). Blogging for Collaborative Learning in the Writing Classroom. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL), 10 (3), pp. 1-11. (Scopus-Q4). DOI: https://doi.org/10.4018/IJCBPL.2020070101

Pham, Vu Phi Ho, Huyen Ly Ho, & Nguyen Minh Thien (2020). The incorporation of quality peer feedback into writing revision. Asian Journal of Applied Linguistics (Scopus-Q3), 7(1), pp 45-59. Retrieved from https://caes.hku.hk/ajal/index.php/ajal/article/view/732

Pham Vu Phi Ho, Nguyen Minh Thien, Tran Thi Thuy Oanh, & Do Thi Phuong Trinh (April, 2020). The effects of the process approach on high school students’ writing performances. International Journal of English Linguistics, 10 (2), pp. 406-413 (ISI/ESCI). DOI:10.5539/ijel.v10n2p406

Pham Vu Phi Ho, Nguyen Minh Thien, Nguyen Thi My An, & Nguyen Ngoc Hoang Vy (Jan. 2020). The effects of using games on EFL students’ speaking performance. International Journal of English Linguistics, 10 (1), pp. 183-193 (ISI/ESCI). DOI:10.5539/ijel.v10n1p183

Pham Vu Phi Ho, Luong Thi Kim Phung, Tran Thi Thuy Oanh, Nguyen Quang Giao (January 2020). Should Peer E-Comments Replace Traditional Peer Comments? International Journal of Instruction, 13(1), pp. 295-314 (Scopus-Q2/ISI (ESCI) indexed). https://doi.org/10.29333/iji.2020.13120a

Pham, Vu Phi Ho & Do, Thi Phuong Trinh (Dec. 2019). High School Students’ Common Errors in Writing Essays. International Journal of English Linguistics, 9(6), pp. 309 – 319 (ISI/ESCI).DOI: 10.5539/ijel.v9n6p309

Pham, Vu Phi Ho & Nguyen, Thi Thanh Hong (Aug. 2019). The Effects of Peer-video Recording on students’ Speaking Performance. International Journal of English Linguistics, 9(4), pp. 178-191 (ISI/ESCI), DOI: 10.5539/ijel.v9n4p178

Pham, Vu Phi Ho & Siriluck Usaha (2016). Blog-based Peer Response for L2 Writing Revision. Computer Assisted Language Learning, 29(4), 724-748, Taylor & Francis production (SSCI/Scopus-Q1), DOI: 10.1080/09588221.2015.1026355.

Pham, Vu Phi Ho & Nguyen, The Binh (2014). The Effects of Communicative Grammar Teaching on Students’ Achievement of Grammatical Knowledge and Oral Production. English Language Teaching (ELT), 7 (6), pp. 74-86, Jun. 2014, ISSN 1916-4742, E-ISSN 1916-4750. (Scopus-Q2) DOI: 10.5539/elt.v7n6p74

Book Chapter:

Pham, Vu Phi Ho, & Nguyen, Ngoc Hoang Vy (2020). Students’ evaluation on the effects of electronic peer response in writing. Current Research in Education and Social Studies Vol. 3, pp. 83-92. Book Chapter. E ISBN: 978-93-89816-11-2, Print ISBN: 978-93-89816-10-5. London: Book Publisher International. https://doi.org/10.9734/bpi/cress/v3 

Indexed in The State Council for Professor Title (VN):

Pham, Vu Phi H., Nguyen, Minh T., Ho, Huyen L., & Nguyen, Ngoc Hoang Vy (2020). The Practical Perceptions of Vietnamese Lecturers and Students towards Written Peer Feedback. International Journal of English Linguistics, 10 (6), 1923-8703. doi:10.5539/ijel.v10n6p347 

Pham Vu Phi Ho, Than Thanh Long, & Truong Minh Hoa (2020). Vietnamese High School Students’ Appraisal of Speaking Problems and Influential Factors. International Journal of English Language Studies (IJELS), 2 (3), 33 – 44. http://ijels.one/wp-content/uploads/2020/08/Paper-4-2020.2.3-Vietnamese-High-School-Students’-Appraisal-of-Speaking-Problems-and-Influential-Factors.pdf

Pham, Vu Phi Ho & Le, Thi Kim Truoc (2019). Using schema-building activities in ESP reading classroom. Journal of Teaching and Education, 9(1) pp. 107–128, http://www.universitypublications.net/jte/0901/pdf/H9V288.pdf

Pham, V. P. Ho (2019). Future of CALL for Vietnamese students. Social CALL Proceedings, Twentieth International CALL Research Conference, at the Education University of Hong Kong 10 – 12 July 2019, Hong Kong. ISBN: 9789057286230, pp 315 – 323.

Pham, Vu Phi Ho (2018). Mô hình chung về Phương pháp và các hoạt động giảng dạy Ngoại ngữ tại các Trung tâm Ngoại ngữ lớn ở Tp. HCM. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Tp. HCM (HCMC University of Education – Journal of Science), 15 (4), 179 – 191. http://hcmup.edu.vn/images/stories/site_51/tap-chi/GD/4.2018/17.pdf 

Truong Minh Hoa & Pham Vu Phi Ho (2017). High schools teachers’ pedagogical beliefs in English as a foreign language writing instruction. Journal of Science – HCMC Open University, 7 (4), 21-33.

Pham, Vu Phi Ho (Jul. 2017). The effects of lecturer’s model of e-comments and graduate students’ e-comments and writing revision. Proceedings of CALL in Context, Berkeley, University of California, 7-9 July, 2017. ISBN 9789057285509, pp. 326 – 336. Retrieved from http://call2017.language.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/07/CALL2017_proceedings.pdf

Pham, Vu Phi Ho (2018). Fluency as successful communication. Proceedings of the 1st National conference on English Language Teaching Upgrade: A focus on fluency, ISBN: 978-604-6701159-9, pp. 15-24.

Nguyen Thi My An, Pham Vu Phi Ho (2018). Improving EFL Students’ Speaking Performance by Using Games in the Classroom. Conference Proceedings, ISBN: 978-604-922-659-5, pp. 128-137.

Ngo Thi Cam Anh, Pham Vu Phi Ho (2018). The Effect of Using Total Physical Response (TPR) on EFL Young Learners’ Vocabulary and Speaking Fluency. Conference Proceedings, ISBN: 978-604-922-659-5, pp. 128-137.

Pham, Vu Phi Ho & Nìm Ngọc Yến (2017). Sinh viên đánh giá về chất lượng đào tạo của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài, Đại học Văn Hiến. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến, 5(3), 74-89.

Pham, Vu Phi Ho (2017). An evaluation on the course-book of translation and interpretation-1. Van Hien University Journal of Science, 5(2), pp. 4-13.

Pham, Vu Phi Ho (Dec. 2016). The Effects of Using E-comments From Microsoft Office to Enhance Graduate Students’ Writing Revision. Proceedings of International Journal of Arts and Sciences, 9 (2), pp. 43-50, ISSN 1943-6114. Retrieved from http://www.universitypublications.net/proceedings/0902/html/toc.html

Pham, Vu Phi Ho (May, 2016). Hiệu quả của việc góp ý chỉnh sửa bài viết cho Học viên Cao học Trường Đại hoc Mở Tp. HCM. Tạp Chí Khoa Học Đại Học Sài Gòn, 16 (41), pp. 120-132.

Pham, Vu Phi Ho (April, 2016). The Effects of and Students’ Attitudes towards Collaborative Writing (Hiệu Quả và Thái Độ của Sinh Viên về Phương Pháp Viết Bài Theo Nhóm). HCMC University of Education – Journal of Science, 4(82), 49-60.

Pham, Vu Phi Ho (March, 2016). The effects of collaborative writing on individual writing (Ảnh hưởng của hoạt động viết bài theo nhóm trên kỹ năng viết của mỗi cá nhân). Tạp chí Khoa Học Đại Học Sài Gòn, 14(39), pp. 67-82.

Pham, Vu Phi Ho (Feb., 2016). Hiệu quả của việc nhận xét – góp ý bản dịch cho sinh viên trong môn Biên dịch. Tạp Chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM, 2 (47), pp. 145 – 155.

Pham, Vu Phi Ho (Jan., 2016). Mô hình giảng dạy môn Biên-phiên dịch. Kỷ Yếu Hội Thảo – Giảng Dạy Biên-Phiên Dịch Bậc Đại Học, tại trường ĐH KHXH & NV – ĐH QG Tp. HCM. Tp. HCM: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia Tp. HCM. ISBN: 978-604-73-3831-3.

Pham, Vu Phi Ho & Nguyen Thi Kim Thanh (2015). The employment of self-regulated strategies in writing process by English-major freshmen at HCMC Open University. Journal of Science – HCMC Open University, 4 (16), 91-107.

Pham, Vu Phi Ho (2015). Instructional Model in Teaching Translation and Interpretation: A Case Study. Journal of Science – HCMC Open University, 3 (15), 84-94.

Pham, Vu Phi Ho (2015). Hoạt động viết theo nhóm và một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu (Collaborative Writing and research gaps for further research). Tạp Chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM (Journal of Science – HCMC Open university), 4 (43), 124-131.

Pham, Vu Phi Ho & Pham, Ngoc Thuy Duong (2015). Common Errors in Writing Journals of the English-Major Students at HCMC Open University. Journal of Science – HCMC Open University, 2 (14), pp. 52- 61.

Pham, Vu Phi Ho & Nguyen Hoai Minh (2014). Evaluation of the course-book “Steps to conduct your research” designed and employed at the Faculty of Foreign Languages of HCM Open University. Journal of Science – HCMC Open University, (ISSN 1859 – 3453), 1 (9), pp. 39-53.

Pham, Vu Phi Ho & Nguyen Thi Thuy Duong (2014). The Effectiveness of Peer Feedback on Graduate Academic Writing at Ho Chi Minh City Open University. Journal of Science – HCMC Open University, (ISSN 1859 – 3453), 2 (10), pp 35-48.

Pham, Vu Phi Ho & Nguyen Hai Long (2014). The impacts of task-based speaking activities on English-majored freshmen’s oral performance at Ba Ria-Vung Tau Teacher Training College. Journal of Science – HCMC Open University, (ISSN 1859 – 3453), 3 (11), 2014, pp 71 – 82.

Pham, Vu Phi Ho (2014). Limitations in methods of teaching/learning academic writing at the Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University (Những hạn chế trong phương pháp dạy và học môn viết tại khoa ngoại ngữ ĐH Mở tp. HCM). Tạp Chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM, 5 (38), pp. 91-104.

Pham, Vu Phi Ho (2013). The Effectiveness of a Thesis Writing Seminar for Graduate Students at Ho Chi Minh City Open University. Journal of Science – HCMC Open University, (ISSN 1859 – 3453), 1 (6), 46 – 56.

Pham, Vu Phi Ho & Phu Thi Kieu Bui (2013). Senior Students’ Reports on Their Translation and Interpretation Abilities, Teaching Methods, and Curriculum at Ho Chi Minh City Open University. Journal of Science – HCMC Open University, (ISSN 1859 – 3453), 1 (6), 68 – 77.

Pham, Vu Phi Ho (2013). Teaching and learning activities employed in the Academic writing classrooms at the Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University (Các Hoạt Động Dạy và Học Môn Viết tại Khoa Ngoại ngữ Đại học Mở TP.HCM). Tạp Chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM, 3 (31), 96-115.

Pham, Vu Phi Ho & Usaha, Siriluck. (2013). The Effectiveness of Blog-based Peer Response for L2 Writing. Journal of Science – HCMC Open University, (ISSN 1859 – 3453), 3 (3), 27-44.

Pham, Vu Phi Ho & Usaha, Siriluck. (2009). Blog-based peer response for EFL writing: A Case study in Vietnam. AsiaCALL Online Journal, (ISSN 1936-9859) 4 (1), 1-29.

Pham, Vu Phi Ho (2014). Keep efforts to success (Luôn Nỗ Lực Để Vươn Tới Thành Công). Samples of Researchers (Tấm Gương Người Làm Khoa Học), 8, Tr. 180-193. Trung tâm truyền thông, Liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin.

 Books

Course-books for Undergraduate Student Training (HCMC Open University)

Pham, Vu Phi Ho & Nguyen, Thi Ngoc Hanh (2019). Biên Phiên Dịch AV-VA. Đã nghiệm thu tại Đại Học Văn Hiến, Tp. HCM, theo quyết định số 1483/QĐ-ĐHVH, ký ngày 10/10/2019.

Pham Vu Phi Ho, Le Lan Phuong, Ho Thi Thanh Hien, Hoang Thi Thu, Huynh thi Anh Tram (2019). Biên Dịch Thương Mại 1. Đã nghiệm Thu tại Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu.

Pham, Vu Phi Ho (2015). Steps to Conduct Your Research – A practical guide to educational research. HCM city: UEH Publishing House. ISBN: 978-604-922-234-4

Pham, Vu Phi Ho (Feb., 2016). Giáo trình Luyện Dịch 1 (Translation & Interpretation 1). HCM city: UEH Publishing House. ISBN: 978-604-922-279-5.

Books for References

Pham Vu Phi Ho & Tran Thi Niem My My (2019). Reflective Writing Journal for Primary Students’ Writing Abilities. Germany: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-0-47806-1.

Pham Vu Phi Ho & Do Thi Phuong Trinh (2019). Writing Process Approach for Accuracy and Fluency. Germany: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-0-47809-2.

Pham Vu Phi Ho (2014). E-peer Response Activities for L2 Writing Revision. Germany: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-659-58015-4.

Pham Vu Phi Ho (2015). Phương Pháp Tổ Chức Hoạt Động Viết Bài Luận Theo Nhóm (Methods of organizing collaborative writing activities in L2 classroom). HCM city: Nhà Xuất Bản Kinh Tế (UEH Publishing House). ISBN: 978-604-922-220-7.

Pham Vu Phi Ho (2015). Phương Pháp Giảng Dạy Môn Viết Tiếng Anh (Teaching Academic Writing). ISBN: 978-604-922-173-6. HCM city: Nhà Xuất Bản Kinh Tế (UEH Publishing House).

Pham Vu Phi Ho (Ed.) (2010). The Gift of the Magi – Mon Qua Cua Nhung Nguoi Khon Ngoan. Nha Xuat Ban Lao Dong: Ho Chi Minh City.

 Management Positions:

 1. May 15th, 2017 – Present: Vice-President, Van Hien University, HCM City.
 2. March 1st, 2017 – May 15th, 2017: Dean of Faculty of Foreign Languages & Cultures, Van Hien University, HCM City.
 3. 2011 – Feb. 28, 2017: Coordinator for MA program in TESOL at Graduate School, HCMC Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 4. 2011 –Feb. 28, 2017: Head of Translation & Interpretation Section at the Faculty of Foreign Languages of HCMC Open University.
 5. 08/2000 – 01/10/2010: Manager of Division (4) of Center for Foreign Language Studies at Nong Lam University, Ho Chi Minh City.

 Educational Background

Graduate:

Doctor of Philosophy (Ph.D.): English Language Studies at Suranaree University of Technology, Nakhorn Ratchasima, Thailand in 2006 – 2010.

Master of Arts (M.A.): TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) at Victoria University of Technology, Australia in 2004 – 2006.

Undergraduate:

Bachelor of Arts (B.A.): TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) at Ho Chi Minh City Open University, Vietnam in 1997.

Work experience

Teaching:

Graduate training (Currently):

 • Academic Writing for Graduate Students, Graduate School, HCMC Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Theories of Language Teaching & Learning, Graduate School, HCMC Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Statistics for English Language Teaching, Graduate School, University of Social Sciences & Humanities, Ho Chi Minh city.
 • Teaching Practice, Graduate School, Tra Vinh University
 • Action Research, Graduate School, Tra Vinh University

Undergraduate training:

 • A lecturer at The Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Academic Writing
 • Research Methodology
 • Translation
 • ESL

International teaching experience:

01/03/2014 – 28/02/2015: Assistant Professor at Gyeongju University, South Korea.

2008 – Instructor of English to first year students at Suranaree University of Technology, Thailand.

Academic Research Affairs

 • Vice-President for Administrative Affairs of AsiaCALL
 • Editorial Board Member of AsiaCALL Online Journal
 • Peer Reviewer for Journal of English Language Teaching (Canadian Center of Science and Education)
 • Peer Reviewer for Journal of English Linguistics Research (Sciedu Press, Canada)

Conference Management

 • Chair of the National Conference 2017 entitled “Development of the human resources of the Social Sciences and Humanities in the context of Global integration” organized by Van Hien University and Thu Dau Mot University on 22nd September, 2018 at 613 Au Co, Phu Trung, Tan Phu Dist., HCMC.
 • Chair of International Conference 2017 entitled “Vietnamese Culture, Society and Education in the Economic Integration Era” in July 2017 at Van Hien University, Ho Chi Minh city, Vietnam.
 • Chair of HCMC OU TESOL Conference 2011 at HCMC Open University on December 26th, 2011
 • Chair of HCMC OU TESOL Conference 2012 at HCMC Open University on August 25th, 2012
 • Chair of AsiaCALL International Conference 2012 held at HCMC Open University from 16 to 18 November, 2012.
 • Chair of Conference entitled “Research in Teaching and Learning” at HCMC OU on March 23, 2013.
 • Chair of HCMC OU TESOL Conference 2013 at HCMC Open University on August 24th 2013

 PhD examiner & Academic Affairs

Expertising the Undergraduate program in English Language Studies: Chair the committee to expertise the undergraduate program of English Language Studies of Sai Gon University of Technology, Ho Chi Minh City on January 24th 2019.

Expertising the Graduate program in English Language Studies: served as the secretary in a committee to expertise the graduate program of English Language Studies of Dong Nai University of Technology, Bien Hoa City, Dong Nai province on January 10th 2019.

Expertising the Graduate program in TESOL: Chair the committee to expertise the graduate program of TESOL of HCMC University of Education, Ho Chi Minh City on April 15th 2017.

Expertising the Graduate program in TESOL: served as the first peer reviewer in a committee to expertise the graduate program of TESOL of Tra Vinh University on October 1st 2015 at Educational Publishing House (Nha Xuat Ban Giao Duc), HCM city.

Expertising the Graduate program in TESOL: served as the second peer reviewer in the committee to expertise the graduate program of TESOL of Thu Du Mot University on September 9th 2015 taken place at the University of Social Sciences & Humanities, HCM City.

PhD examiner: Oct. 26, 2018: Served as an external committee member for a PhD Thesis Defense entitled, “An Investigation of Rhizomatic Personal Learning Environments for Autonomous Language Learners: The Case of Macrosimulation in a Virtual World” by Ms. Kitisuda Parnkul, PhD Candidate of Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

PhD examiner: May 16, 2018: Served as an external committee member for a PhD Thesis Defense entitled, “Application of digital storytelling for Improving speaking skills in Chinese University EFL students” by Qiwei Wei, PhD Candidate of Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

PhD examiner: Feb. 02, 2016: Served as an external committee member for a PhD Thesis Defense entitled, “The Impact of an Enhanced Social Networking Environment on the Development of English Writing Skills of Thai University Students” by Suchada Chaiwiwatrakul, PhD Candidate of Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

PhD examiner: February 3, 2015 – March 19, 2015: PhD examiner of the thesis entitled “Exploring Indonesian learners’ beliefs about language learning strategies through reflection”, submitted by Mr Bambang Widi Pratolo, for the degree of PhD. Monash University, Australia.

PhD Thesis Proposal Committee member: October 06, 2014: Served as an external committee member for a PhD Thesis Proposal Defense entitled, “The Impact of an Enhanced Social Networking Environment on the Development of English Writing Skills of Thai University Students” proposed by Suchada Chaiwiwatrakul, PhD Candidate of Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

PhD Examiner: July 10, 2013 – September 5, 2013: PhD examiner of the thesis entitled “The milieu of oral English assessment in Malaysia: processes and challenges” submitted by Ms Azleena Mohamad, a candidate for the degree of PhD. at Monash University, Australia.

2013: was invited as a committee member of The University of Pedagogy, Ho Chi Minh City, in the Ministry of Education & Training project to evaluate the proposals for running the Faculties of Foreign Languages of University of Economics, University of Economics and Finance, and University of Food Technology in Ho Chi Minh City.

2010 – Present: being a committee member of a number of MA Thesis defenses.

2012 – 2016: Supervised 19 MA students who have successfully passed their thesis defenses.

Dec. 26, 2011: Keynote speaker for the HCMC OU TESOL Conference 2011 entitled “The effects of blog-based peer response for L2 writing revision”

Aug. 25, 2012: Keynote speaker for the HCMC OU TESOL Conference 2012 entitled “Action Research”.

Presentations

International presentations:

Presented a paper entitled “Vietnamese students’ perception and practices on e-learning” at AsiaCALL International Conference at Tongren University, Guizhou province, China, from 1-4 November, 2018.

Presented a paper entitled “The Effects of Using E-comments From Microsoft Office to Enhance Graduate Studentsʼ Writing Revision” at the XVIIIth International CALL Research Conference of the Journal of Computer Assisted Language Learning (CALL), organized at Berkeley University of California, California from 7 – 9 July, 2017.

Presented a paper entitled “The Effects of Using E-comments From Microsoft Office to Enhance Graduate Studentsʼ Writing Revision” at the XVIIIth International CALL Research Conference of the Journal of Computer Assisted Language Learning (CALL), organized at Berkeley University of California, California from 7 – 9 July, 2017.

Presented a paper entitled “The effects of using e-comments from the Microsoft Office to enhance students’ writing revision” at the International Conference of the International Journal of Arts and Science, organized at Harvard University, Boston from 23 – 27 May, 2016.

Presented a paper entitled “Make use of Microsoft Office to analyze students’ writing papers” at AsiaCALL2015 International conference at Xi’ An Aeronautical University, China, from 27- 30 November 2015.

Presented a paper entitled “The Use of CALL and MALL in Language Learning of Students at HCMC Open University: An Exploratory Study” at AsiaCALL2014 International conference at National Changhua University of Education, Taiwan, from 21- 24 November 2014.

Presented a paper entitled “Common errors in writing journals of the English major students” at PKETA International Conference held at Pukyong National University, Busan, South Korea on October 18, 2014.

Presented a paper entitled, “Applying blog for academic writing classes” at AsiaCall 2008 Conference, held at Surasammanakhan, Suranaree University of Technology in 2008.

Presented a paper entitled, “Blog-based peer response for L2 writing revision” at NABE 2009 Conference (National Association for Bilingual Education), held on February 18 – 21, 2009 in Austin, Texas, USA.

Presented a paper entitled, “Effects of Blog-based Peer Response and Students’ attitudes” at the International Conference on TESOL: “Innovations in Language Teaching and Learning”, held on September 23-24, 2010, at SEAMEO Regional Training Center, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Presented a paper entitled, “Students’ Attitudes toward the Effects of Blog for Peer Response: A Case Study” at AsiaCall2011 Conference (10th International AsiaCALL Conference), held at Srinakharinwirot University, Bangkok from 8 to 11 Feb. 2012.

Presented in a plenary session entitled, “Issues of CMC-Application in Vietnamese Teaching Context” at AsiaCall2011 Conference (10th International AsiaCALL Conference), held at Srinakharinwirot University, Bangkok from 8 to 11 Feb. 2012.

Invited as a member of a plenary panel discussion on “The State of AsiaCALL” at the 11th AsiaCALL International Conference 2012 held at HCMC Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam from 16 to 18 November, 2012.

Presented a paper entitled “Dubbing voices into video clips as a motivation in the Translation and interpretation classroom” at the 13th AsiaCALL International Conference in Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 2013.

National Presentation

First Keynote entitled “Fluency as successful communication” for the conference of ELT Upgrade 2018: A Focus on Fluency at University of Food Industry, HCM city on December 1, 2018.

Presented the Doctoral Dissertation entitled, “Blog-based Peer Response for L2 Writing Revision” at Ha Noi University of Social Sciences and Humanities on September 25th, 2010  at 336 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi, Vietnam.

Presented a seminar to graduate students at HCMC Open University on a seminar entitled, “Write-up Thesis proposal” on Dec. 10, 2011 from 8:30′ – 11:45′ & 13:00 – 16:30′.

Presented in a workshop entitled, “Teaching TOEIC Seminar” at Vietnamese American Vocational Training College (VATC) on May 20th, 2011 at 21 Le Quy Don, Ward 6, District 3, HCM City.

Presented a paper entitled, “Action Research” at HCMC Open University on 26th December, 2011.

Presented a paper entitled, “The Effects of Peer Responses for Teachers of Writing” at Thu Dau Mot University on 21 September, 2012.

Presented a paper entitled, “Các Hoạt Động Dạy và Học Môn Viết tại Khoa Ngoại ngữ Đại học Mở TP.HCM. HCMC OU TESOL Conference 2013 at HCMC Open University.

 Academic Awards

23 – 27 May, 2016: received the Certificate of Excellence from the International Conference of the International Journal of Arts and Science, organized at Harvard University, Boston.

2015 – 2016: was conferred the Recognition of Excellent Performances (Chiến sĩ thi đua) in the Academic Year 2012 – 2013 by the Rector of Ho Chi Minh City Open University confers.

2012 – 2013: was conferred the Recognition of Excellent Performances (Chiến sĩ thi đua) in the Academic Year 2012 – 2013 by the Rector of Ho Chi Minh City Open University confers.

2013: was conferred the Recognition of Excellence in supervising the undergraduate students in research and won the third price in 2012.

2009: was conferred the Golden Medal of Recognition of ten years excellent performances for the development of the Center for Foreign Studies of Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

References:

Professor Dr. Andrew P. Lian, Professor of Foreign Language Studies, Suranaree University of Technology,  Nakhon Ratchasima, Thailand; Emeritus Professor of Languages and Second Language Education, University of Canberra, Australia; President of AsiaCALL; email: andrew.lian@andrewlian.com; Tel: +66 80 094 7784

Dr. Ania Lian, Lecturer, School of Education, Vice-President of AsiaCALL (Research & Innovation), Co-Coordinator of Master of Education International Program, Charles Darwin University, Darwin, Northern Territory 0909 AUSTRALIA, Email: lian.ania@gmail.com; Ania.Lian@cdu.edu.au; M: +61 403 877 331

Asst. Prof. Dr. Siriluck Usaha, former chair, school of English, Institute of Social Technology, Suranaree Uinversity of Technology, is the Associate Dean, Faculty of Liberal Arts, Sripatum University – Chonburi, Thailand. Email: siriluck@sut.ac, Tel: (+66) 81 977 2299.

Prof. Daniel Brown, Coordinator of the Global English Education at Gyeongju University, Gyeongju City, South Korea. Email: danbrown01@gmail.com

Comments
Updated: January 5, 2021 — 2:05 am