Hoạt Động Viết Theo Nhóm và Một Số Vấn Đề Cần Được Tiếp Tục Nghiên Cứu

Share Button

TÓM TẮT
Một trong những phương pháp dạy Viết tiếng Anh được nhiều nhà khoa học nghiên cứu để giúp giảng dạy hiệu quả môn Viết Học Thuật của các sinh viên đại học là tổ chức viết bài luận theo nhóm. Bài viết này trình bày sơ lược về phương pháp lấy người học làm trọng tâm (student-centered) và những khó khăn mà sinh viên gặp phải khi viết tiếng Anh. Bài viết giới thiệu phương pháp dạy viết bài luận theo nhóm cùng những lợi ích mà phương pháp này mang lại. Bài viết cũng trình bày kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới trong việc so sánh tính hiệu quả của phương pháp viết bài theo nhóm và viết bài theo từng cá nhân, đồng thời cũng trình bày những khó khăn mà các giảng viên có thể gặp phải khi áp dụng phương pháp này vào lớp dạy/học Viết tiếng Anh của họ và hướng giải quyết giúp họ có thể tránh được. Cuối cùng, tác giả bài viết này đưa ra những hướng nghiên cứu sắp tới giúp Khoa Ngoại ngữ Đại học Mở TP. HCM thực hiện một số các nghiên cứu thực nghiệm để xác định tính hiệu quả của phương pháp này và định hướng cho phương pháp giảng dạy môn Viết Tiếng Anh Học Thuật.
Từ khóa: Viết bài theo nhóm, viết bài cá nhân, sản phẩm chung, phương pháp dạy viết.
ABSTRACT
One of the effective methods of teaching writing academic English that researchers around the world have investigated is collaborative writing. This paper presents a general view of student-centered approach in the learning process as well as the difficulties that the students are often faced with when they learn how to write academic English. In addition, this paper introduced collaborative writing activities and their benefits. Findings from previous studies show the effectiveness and students’ positive attitudes toward collaborative writing activities. However, some limitations and suggestions for avoiding those problems are revealed as well. Finally, recommendations for further research are presented in light of research gaps in the current study.
Keywords: Collaborative writing, individual writing, collaborative products, methods of teaching writing academic English.

Link to the Journal for downloading

 

Comments
Updated: June 1, 2018 — 8:06 am