Hiệu Quả của Việc Nhận Xét – Góp Ý Bản Dịch cho Sinh Viên trong Môn Biên Dịch

Share Button

TÓM TẮT

Môn Biên dịch là một trong những môn học bắt buộc trong chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy môn này được thực hiện theo kinh nghiệm giảng dạy của từng Giảng viên (GV) hơn là có phương pháp cụ thể. Bài viết này mô tả lại một nghiên cứu trường hợp nhằm giới thiệu 7-điểm nhận xét-góp ý và các hoạt động trong giảng dạy để góp phần tạo nên một mô hình giảng dạy có khoa học và hiệu quả. 50 sinh viên từ hai lớp Biên dịch 3 tại KNN và khoa Đạo tạo Đặc biệt, ĐH Mở TP.HCM tham gia cung cấp dữ liệu cho bài nghiên cứu này. Kết quả từ bản khảo sát và phỏng vấn cho thấy rằng 7-điểm nhật xét-góp ý chỉnh sửa bản dịch (cho 2 phiên bản) của SV có hiệu quả trong việc giúp SV thay đổi chiến thuật dịch thuật và tạo nên bản dịch tốt hơn. Đồng thời, các hoạt động dịch và lồng tiếng vào các Video clips cũng được đánh giá là tạo động lực cho các hoạt động dịch thuật của SV. Thêm vào đó, các tài liệu cung cấp từ CNN và BBC (Kinh tế và Du lịch) góp phần vào việc đào tạo các kiến thức cập nhật và ngữ cảnh thực tế cho SV trong các lớp học Biên dịch. Bài nghiên cứu này đóng góp cho loạt bài nghiên cứu về dịch thuật của tác giả giúp cải tiến phương pháp giảng dạy môn Biên dịch tại KNN – ĐHM TP.HCM.

Từ khóa: Ngôn ngữ nguồn; ngôn ngữ đích; 7-điểm nhận xét-góp ý; biên dịch.

ABSTRACT

Translation is a compulsory subject in the major of English Language Studies. However, the methods of teaching this course are still based on each lecturer’s experience. This case study, in a series of research of the author, is an attempt to design a model of teaching this course effectively introducing the effects of the 7-if comments of the instructor to help students produce better translated versions. 50 students from the two intact classes participated in the study. The results from the questionnaire and interviews reveal that the 7-if comments contributed to the students’ better use of the translating strategies to make the translated versions better. Accordingly, the activities of translating and dubbing voices into the video clips were seen as a motivation in the translation classes. Besides, the translation activities of articles from CNN and BBC (Economics and Travel) were seen as authentic and updated materials to upgrade students’ knowledge in translation. This paper provides the instructor/researcher with suggestions for enhancing the teaching activities in translation at the Faculty of Foreign Languages at HCMC OU.
Keywords: Source language; target language; 7-if comments; translation.
Link to download 

Comments
Updated: June 1, 2018 — 8:02 am