Category: publication

Hiệu quả của việc góp ý chỉnh sửa bài viết cho Học viên Cao học Trường Đại hoc Mở Tp. HCM

The effects of E-comments on graduate students’ writing at Ho Chi Minh City Open University PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ Tóm tắt Mục đích chính của bài viết này nhằm giới thiệu một mô hình giảng dạy môn Viết học thuật cho học viên Cao học, giúp giảng viên giảng dạy lớp học đông […]

Fluency as Successful Communication

ABSTRACT This article is as a review of literature relating to the term of language fluency. The paper first presented the definitions of the term fluency. Then the paper provides rationale for not separating fluency from accuracy. In order to help readers learn more how to enhance their students’ language fluency, the paper reviews case […]

The Effect of Using Total Physical Response (TPR) on EFL Young Learners’ Vocabulary and Speaking Fluency

Ngo Thi Cam Anh, Tra Vinh University Pham Vu Phi Ho, Van Hien University ABSTRACT This study aims at the investigation of the effects of using the TPR approach in teaching vocabulary to very young learners; and to explore the attitudes of young learners towards learning vocabulary using the TPR approach; when TPR is applied […]

Mô Hình Chung Về Phương Pháp và Các Hoạt Động Giảng Dạy Ngoại Ngữ tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ Lớn ở TP. HCM

TÓM TẮT Việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ theo Đề án 2020 đã được thực hiện gần 10 năm và có những bước tiến đáng kể. Bài viết này trình bày các phương pháp và hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại 16 trung tâm ngoại ngữ (TTNN) lớn ở Thành phố Hồ […]

High school teachers’ pedagogical beliefs in English as a foreign language writing instruction

ABSTRACT Writing in a foreign language is deemed to be the most difficult language skill to learners, especially at high school level. Consequently, its teaching has become a challenging task for high school teachers in the Vietnamese context. Teacher beliefs related literature indicates that what teachers do in the classroom is directly governed by what […]

Sinh viên đánh giá về chất lượng đào tạo của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài – Đại học Văn Hiến

Tóm Tắt Chất lượng giảng dạy và đào tạo ở các trường ĐH (ĐH) ngày càng được quan tâm khi nền giáo dục cởi mở hơn và có nhiều cạnh tranh hơn. Hai yếu tố chủ yếu nhất quyết định cho chất lượng đào tạo tại một cơ sở là chất lượng chương trình đào tạo, đội […]

The effects of lecturer’s model of e-comments and graduate students’ e-comments and writing revision (SSCI/Scopus Q1-indexed)

Abstract The purpose of the current study was to investigate if the lecturer’s model of e-comments helps graduate students enhance the quality of peer e-comments and writing revision. Fifty graduate students at HCMC Open University in Vietnam participated in the study. Data collection was from the students’ drafts, lecturer’s sample e-comments, peer e-comments and semi-structured interviews. The study found […]

An evaluation on the course-book of Translation & Interpretation-1

ABSTRACT Course-book is seen as a vital source of providing teachers and students with content and  activities for the training process. However, it is important to evaluate a course-book to investigate whether it meets students’ needs and interests. This study attempted to explore students’ evaluation on the course-book “Translation and Intepretation-1” designed and developed to train second-year students […]

The Effects of Using E-comments From Microsoft Office to Enhance Graduate Studentsʼ Writing Revision

E-peer comments were widely investigated by researchers around the world. However, investigating the effects of e-peer  comments on writing revision in terms of global and local areas are still in debates. The purpose of this research paper is to introduce to an  instructional model for training Academic Writing for Graduate students at Ho Chi Minh […]

The Effects of E-comments on Graduate Students’ Writing at HCMC Open University

Abstract The purpose of this research paper is to introduce to an instructional model for training Academic Writing for Graduate students, in order to help lecturers from big-size classes to apply instructor/peer e-comments as samples in classrooms. 86 graduate students from 2 classes participated in the study to provide data for analysis. The results indicate […]

Ảnh hưởng của hoạt động viết bài theo nhóm trên kỹ năng viết của mỗi cá nhân

The effects of collaborative writing on individual writing Abstract Collaborative writing is widely researched and its effectiveness is rather impressive by the researchers around the world. However, few studies conducted to test the effectiveness of collaborative writing on individual’s writing skills. The purpose of this study is to investigate if the collaborative writing activities affect […]

The Employment of Self-Regulated Strategies in Writing Process by English-Major Freshmen at Ho Chi Minh City Open University

ABSTRACT The current study aims to investigate the employment of self-regulated strategies (SRS) and the gender differences in using SRS in learners’ writing processes. Zimmerman’s model of self-regulated learning and thirty SRS are used. This is the survey study and its research instruments are the questionnaire and the interview. The participants of the study are […]

Hiệu Quả của Việc Nhận Xét – Góp Ý Bản Dịch cho Sinh Viên trong Môn Biên Dịch

TÓM TẮT Môn Biên dịch là một trong những môn học bắt buộc trong chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy môn này được thực hiện theo kinh nghiệm giảng dạy của từng Giảng viên (GV) hơn là có phương pháp cụ thể. Bài viết này mô tả lại một nghiên […]

Senior Students’ Reports on Their Translation and Interpretation Abilities, Teaching Methods, and Curriculum at Ho Chi Minh City Open University

This thesis examines the senior students’ self-assessment on their translation and interpretation abilities at Ho Chi Minh City Open University and their feedback on the teaching methods and curriculum. Twenty-four senior students in Business and Tourism Translation and Interpretation in the course 2008-2012 participated in the study. Data collection were from questionnaire investigating students’ general […]

E-peer response activities for L2 writing revision (SSCI/Scopus Q1-Indexed)

Few studies have been conducted to see how Blog-based peer response helps students improve their writing revisions. The present study investigates peer comments made through blogs, the nature of the comments and their areas of focus, and the ratios of students incorporating suggestions made through blog-based comments into revisions of their writing. Thirty-two second year […]

Evaluation of the Course-Book “Steps to Conduct Your Research” Designed and Employed at The Faculty of Foreign Languages of Ho Chi Minh City Open University

ABSTRACT Course-book plays a very important role in many language training classrooms, especially at Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University. However, few studies have been conducted to investigate whether the current course-books, either imported or local materials, have had suitability for the students’ needs and interests. This study was an attempt to evaluate the course-book […]